Foto’s en verslagen activiteiten 2016

Afgelopen maandag avond 30 januari heeft de belangenvereniging haar jaarvergadering gehouden. Het was een gezellige en nuttige avond.

Onderstaand een verslag van deze avond:

Notulen jaarvergadering Belangenvereniging Huis ter Heide:

Maandag 30 januari 2017 20:00 uur café Huis ter Heide

Opening

Welkom door de voorzitter. Aanwezig: 24 personen. Gelukkig beter dan vorig jaar. Koffie en thee schenkt Wies namens de belangenvereniging, overige consumpties graag zelf afrekenen.

Verslag secretaris (notulen vergadering 2016 over 2015)

Notulen jaarvergadering 27 januari 2016 20:00 uur café Huis ter Heide

Opkomst jaarvergadering erg slecht deze keer. 6 personen + 4 personen bestuur.

Werkgroepvergadering vooraf gehad: Op 13 januari 2016 zijn de voorzitters van de werkgroepen met het bestuur bijeengekomen om de voorgang van de werkgroepen te bespreken en de activiteiten van het afgelopen jaar te bespreken. De notulen van die vergadering zijn doorgenomen.

Er is besloten de werkgroepen wandelroute en duurzame energie op te heffen.

Financieel verslag: Kascommissie: Hans Geers en Enno Kristiaan. Ze hebben decharge verleent.

Bestuurszaken: Aftredend: Bert de Jonge. Overige bestuursleden: Mariska, Jos en Mark: 3 bestuursleden is te weinig om te blijven bestaan. Dit mag niet volgens de statuten. Bert blijft voorlopig aan.

Rondvraag: Wim Pastoor: ijsvereniging heeft €65 euro aan verlichting uitgegeven, €15,- fam visscher, €50,- nieuwe lampjes. Bert: verlichting op bruggen, stroompunten aanleggen bij nieuwe aanleg Norgervaart.

Vraag Wim Pastoor: worden de bruggen bij nieuwe norgervaart breder? Vooral voor groot vrachtverkeer toegankelijk? Bijvoorbeeld voor de mest- en melkauto’s. Bert beaamd dat de provincie er rekening mee houdt.

Volgend jaar jaarvergadering weer op maandag.

Vraag: Christina Janssen; Is er dit jaar weer werkgroepvergadering vooraf geweest? Antwoord Bert: Nee, volgend jaar nemen we het weer in overweging.

Activiteiten afgelopen jaar

 • Seniorenactiviteit over vluchtelingen: interessant
 • Paasklaverjas en –rummikub: geslaagd
 • Paaseieren zoeken: geslaagd
 • Paasvuur: nieuwe ‘vuurman’: Frans
 • Excursie Aboretum
 • Dodenherdenking: nieuwe opzet; koffie en cake na, gesponsord door de gemeente.
 • Nieuwe vlag bij de sluis
 • Quiz-avond o.l.v. Michael Wiese: geslaagd, goede organisatie
 • Buurt-whatsapp opgestart met Theo Vrijs en vrouwenvereniging
 • Sinterklaas: nieuwe sinterklaas, 10 kinderen, nieuwe sint wil ook volgend jaar wel weer.
 • Kerstklaverjas- en rummikub: geslaagd; 12 klaverjas, 9 rummikub
 • Carbidschieten: 5-jarig jubileum: was geslaagde dag, met extra activiteiten, waaronder rodeostier en springkussen.

Financieel verslag

Kascommissie: Hans Geers en Enno Kristiaan, Reserve Gerda Boerma

Begroting besproken: werkelijke kosten 2016 en begroting 2017. Paar veranderingen t.o.v. vorig jaar:

 • 350 euro over in 2016 (winst gemaakt)
 • Begroting 2017:
  • Verzekering: aansprakelijkheidsverzekering willen we aanpassen, zodat we een bestuursaansprakelijkheidsverzekering krijgen, nu een bedrijvenaansprakelijkheidsverzekering. Dus meer voor begroot. Wim Pastoor merkt op dat de gemeente dit landelijk als collectieve verzekering bij Nationale Nederlanden heeft. Dit gaan wij als bestuur uitzoeken, wat wij verder nog nodig hebben.
  • De nieuwe sint heeft een eigen pak, dus als hij dit wil blijven doen, dan pakt dat voordeliger uit, dus ook minder voor begroot in 2017
  • Lief en leed gaat waarschijnlijk nog iets boven de begroting uitkomen, meldt Wies, omdat er nog 3 pakketten bij nieuwe bewoners gebracht moeten worden.

Kascommissie: Kas wordt ontzettend goed bijgehouden, alles zit op de juiste plek en bonnetjes worden gekopieerd om verkleuring te voorkomen. Klein verschil in kasgeld, waarschijnlijk door afronding. Kascommissie is zeer enthousiast over de werkwijze van de penningmeester. Ze hebben decharge verleent. Er zat een klein verschil in bank en kas, met elkaar verrekend kwam dit op een tekort van €14,41 uit. Dit is in overleg met de aanwezigen van het positief verschil van €350,- afgehaald.

Volgend jaar kascommissie: Hans Geers en André Boelens, reserve Jannes Janssen (Normaal 2 jaar in kascommissie, Hans Geers volgend jaar voor het derde jaar, omdat er anders steeds 2 nieuwen in moeten, nu volgend jaar weer eentje erbij)

Geplande activiteiten voor 2017 besproken:

 • Huidige activiteiten zijn de standaard activiteiten die jaarlijks goed bezocht worden.
 • Wies: Fiets-4-daagse kan er uit: kan niet meer uit, kost te veel energie, te weinig opbrengsten, het is niet meer zo bijzonder, overal zijn braderieën e.d.
 • Christina Janssen: Wandeltocht: Waarom niet meer? Jannes Janssen zette de route, wil dit wel weer doen, ‘anderen’ wilden dat graag organiseren. Mariska neemt contact op met Jannes voor het plannen van een nieuwe wandeloriënteringstocht in oktober/november.
 • Ad ten Berge: 200 jaar geleden Norgervaart gegraven. Hier nog iets mee doen?

Bestuurszaken

Werkgroepen:

 • Werkgroep vaort praot zoekt nieuwe leden! In de huidige samenstelling is het moeilijk een nieuwe oplage te realiseren. Matthijs Wetterauw biedt zich aan. Hier zijn we heel blij mee.
 • Werkgroep website is opgeheven: nieuwe website is klaar: vlug doorgenomen door Mariska. Mariska doet onderhoud, Arno ondersteunde in ICT. Website is vorig jaar nieuw aangelegd, bij verhuizing van het domein is het fout gegaan en is de volledige site verdwenen. We hebben Arno bedankt voor zijn hulp en ondersteuning, maar hij had het te druk om opnieuw te helpen bij het opstarten. Maarten Tegels is daarna benaderd, hij heeft geholpen met opstarten, zodat Mariska de nieuwe site weer kon gaan maken. Voor opmerkingen en aanvullingen, graag bij Mariska over de site.
  • Rienk Middelbos: gastenboek toevoegen aan website?
  • Ad ten Berge: sponsoring bedrijven op de website?

Pauze

 • Carbid: Michelle; afgelopen jaar geslaagd, in principe volgend jaar weer, maar de vraag of het daarna nog weer verder gaat… Opvolging is lastig, idee om jongelui uit het dorp te laten stagelopen, maar deze zijn allen nog te jong om voor overname te kunnen zorgen. Het team staat eventueel wel open voor extra hulp van buitenaf en eventueel de overname door een ander team, waar ook volwassenen in zitten. Volwassen zijn nodig voor het verkopen van drank en opbouwen/vervoer van alle materiaal. Langzaam half overnemen is lastig, want wordt nu georganiseerd door hechte vriendengroep. Ad: melding banden zijn op het vuur gegooid, weerstomstandigheden waren zodanig slecht dat dit tot gevaarlijke situaties kon gaan leiden vnl voor het verkeer; mist en windstil zodat de rook van de banden bleef hangen. Meerderen beamen dat het een terechte opmerking is, hier volgend jaar met zijn allen rekening mee houden.
 • Onderhoud Sluis, Bos: Mark vraagt Ad om wat te vertellen: Mark stelt een schema op, iedereen geeft aan wanneer ze niet kunnen, Mark maakt een schema. Ad vindt het leuk om het te doen, maar heeft zelf geen gereedschap, moet het altijd lenen van Wim Barkhuis. Als het zo door kan gaan, dan graag. Wim stelt zijn grasmaaier ook voor komend jaar weer ter beschikking. Doordat Wim afvalt, is de werkgroep wel weer op zoek naar een nieuwe aanvulling. Opmerking: Wim Pastoor: Mountainbike tocht 200 is over de blauwe paaltjes route gegaan, organisatie dacht dat het gehele bos van Staatsbosbeheer was, organisatie betaald €5000,- aan Staatsbosbeheer voor gebruik van ‘hun’ bos. Wim Pastoor heeft contact gehad met organisatie en die gaat dit beter nakijken.
 • Norgervaart: Bert: vorig jaar aangepaste plannen gepresenteerd, ook dit jaar nog, werkgroep is nog niet opnieuw uitgenodigd door de provincie voor een update. Werkgroep heeft contact met Foppe Koen. Zoals het nu lijkt, kan er op zijn vroegst eind 2017 begonnen worden met de aanleg. André: dit is een provinciale weg, Norgerbrug wordt niet meegenomen? Bert reageert: Nee, want dat valt onder gemeente. Gehele stuk norgerbrug wordt er bewust buiten gehouden, omdat dit een gemeenteproject is. Ad: aanleg van weg is al een jaar uitgesteld, Ad is bang dat het eventueel nog verder uitgesteld wordt, met het oog op nieuwe plannen, bijvoorbeeld door wisseling van bestuur. Nu is het idee dat er geen ontsluiting vanuit kloosterveen naar de norgervaart gaat, maar mogelijk wordt hier volgend jaar ander over gedacht. Christina: We moeten er druk op houden, graag weer om tafel met iedereen. Wim Pastoor: Jammer dat ze kloosterveen er niet bij betrekken. Hans: het is vooral kwestie van geld: Assen verliest heel veel WOZ waarde door uitvoeren van andere plannen. Hans laat zich graag interviewen voor de VP hierover.
 • Koelenweg: Matthijs: bermen blijft een probleem, Henk Bousema gaat naar een oplossing zoeken (proef doen), instelling van palen is veranderd, nu om 18:00 uit ipv 19:00, opstelstroken worden verlengd.
 • Senioren: Christina: 1 bijeenkomst gehad over vluchtelingenwerk.
 • Fiets-4-daagse: dit jaar en komend jaar geen activiteiten.
 • Convocatie: alles via de mail, iedereen zonder mail krijgt een briefje in de bus. De meesten vinden het prima zo, echter sommigen missen toch dat het formulier op tafel ligt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de contributie.
 • Lief en leed: heel veel kaartjes gestuurd, helaas. Nieuwe bewoners moeten nog een pakket krijgen. Mariska valt in: samenstelling van het pakket willen we veranderen: minder spullen, betere/nettere informatie, ipv een pakket met info, nu vooral informatie met een bloemetje of koek ofzo. Mariska/Mark maakt een opzetje met informatie.
 • Paasvuur: Frans: er blijft regelmatig veel rommel liggen. Kan dit gratis naar de gemeente gebracht worden? Mariska gaat dit navragen. Popko en Bert zijn dit jaar door Frans gevraagd om jaarlijks te assisteren. Albert Schuiling doet dit ook al, vanuit het ‘Jaap-Hut-tijdperk’ ;-).
 • Activiteitenwerkgroep: we hadden 2 werkgroepen, 1 voor kinderactiviteiten en 1 voor volwassenen. Die voegen we bij deze samen: Mariska organiseert sinterklaas, Shiëstha organiseert Pasen, Gerda Boelens voor oudere kinderen/volwassen en Rienk Middelbos wil Gerda daarbij graag helpen.

Bestuur:

 • Aftredend: Bert de Jonge. Bert houdt zijn afscheidsspeech: hij heeft zichzelf onmisbaar gemaakt. Het overige bestuur redt zich heel goed zonder Bert, ze hebben hem afgelopen jaar al veel uit de wind gehouden. Er is de afgelopen jaren veel bereikt, veel nieuwe media, minder vergaderingen, veel contact via mail en whatsapp. Aanleg van glasvezel is bereikt de afgelopen jaren. Hij bedankt de mede bestuursleden en de leden voor het vertrouwen.
 • Wij dragen als bestuur Mark voor als voorzitter. Leden mee eens? Er volgt applaus, iedereen die aanwezig is, is het er mee eens. Dus bij deze: Mark, welkom als voorzitter.
 • Nieuw bestuurslid: Marianne Hilbink: wordt geïntroduceerd door Bert, ze stelt zichzelf voor: ze woont aan Norgervaart nr 22, samen met Gertjan, ze hebben 2 jongens van 15 en een meisje van 4, Marianne is verpleegkundige psychiatrie, bij GGZ. Ze wonen hier nu 5 jaar deze zomer. Ze wil zich graag meer verdiepen in de omgeving en de mensen die hier wonen. Ook hierop volgt applaus. Dus bij deze: Marianne welkom in het bestuur.
 • Nog 1 vacature voor het bestuur: wie wil?
 • Bert de Jonge draagt de voorzittershamer en stoel over aan Mark Penning. Bert krijgt namens het bestuur en de leden een bloemetje en een pen met inscriptie aangeboden van Mariska en wordt hiermee bedankt voor zijn inzet.
 • Bert Janssen merkt op: bestuur is normaal verdeeld over de diverse wijken, de Koelenweg is nu nog niet zo goed vertegenwoordigd. 😉

IMG-20170130-WA0015

Rondvraag

Ad:  aantal jaren geleden voorstel gedaan voor huisnummerbordjes uitzoeken, hoe is het hier mee? Mariska reageert: hier zijn we mee bezig geweest. Je hebt te maken met 3 gemeentes en provincie, iedereen wijst naar elkaar. Er gebeurd nog niks.

Hans: reageert op de huisnummerbordjes, hij gaat kijken wat hij bij gemeente Midden-drenthe.

Albert: Is er nog animo voor een EHBO of Reanimatie cursus. Hans, André, Mariska melden zich aan voor reanimatie, er zijn er nog 3 nodig. Minimale deelname is 6.

Wies: Kunnen we bedrijven in de buurt bekijken? De belangenvereniging pakt dit op samen met Wies. Vrouwenvereniging activiteiten eventueel vaker combineren met belangenvereniging.

 

Mark bedankt iedereen voor de opkomst en sluit de vergadering om 22:10.

 


 

Zaterdag 31 december: carbid

Carbid team Huis ter Heide heeft weer knallend het jaar afgesloten.

Dit jaar met springkussen en rodeo stier, omdat ze 5 jaar bestaan.

 

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

Carbid 2016

 

 

 


 

23 december: Kerstklaverjas en -rummikub

Vrijdag avond 23 december organiseerde de belangenvereniging Kerstklaverjas en -rummikub, het was een erg gezellige avond.

Er waren 12 deelnemers aan de klaverjas en 9 deelnemers aan de rummikub.

img-20161224-wa0011_resized img-20161224-wa0010_resized img-20161224-wa0009_resized

Uitslag rummikub:

 1. Corry Kristiaan
 2. Jan Holst
 3. Mark Penning

Poedel: Wies de Jong

 

Uitslag klaverjassen:

 1. Lue Ausma
 2. Michelle Spieker
 3. Jelly Drent

Poedel: Jaap Hut

 


 

Zaterdag 26 november: Sinterklaas

Sinterklaas was afgelopen zaterdag even in Café Huis ter Heide. Het was even spannend, want eerst kwamen alleen de pieten… De ene piet vond onderweg het boek van Sinterklaas en een andere piet langs de straat. Hij heeft het in een kruiwagen gedaan en is naar het café gekomen. Gelukkig kwam Sinterklaas na heel hard roepen ook het café binnen, waardoor het toch een gezellige middag werd.

Alle kinderen mochten even bij Sinterklaas komen en er werd veel gedanst en gezongen. Aan het einde waren de pakjes nog even kwijt, piet had niet helemaal goed opgelet en was vergeten waar hij ze had gelaten. Maar gelukkig zijn ze weer gevonden en waren het niet de oefenpakjes, maar zat er in ieder kadootje wat leuks.

De Sint en pieten gingen snel weer door in deze drukke tijd. Al met al was het een gezellige middag.